สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

Ċ การจัดทำโครงสร้างรายวิชา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ การจัดทำโครงสร้างรายวิชา.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
  237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  11212 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
  11212 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ผู้เข้าอบรม.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมห้องสมุด  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ผู้เข้าอบรม.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมห้องสมุด  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ รายงานอบรมห้องสมุด.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
  735 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ รายงานอบรมห้องสมุด.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  735 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ รายงายการจัดอบรมขึ้นเว๊บ.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูด้าน ICT  2246 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ รายงายการจัดอบรมขึ้นเว๊บ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูด้าน ICT  2246 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ppt.การพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน54.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
  1314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ppt.การพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน54.ppt
ดู ดาวน์โหลด
  1314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ student.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนเพื่อการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนต้นปี  101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ student.pdf
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนเพื่อการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนต้นปี  101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ teacher.pdf
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อครูเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ต้นปีเพิ่มเติม  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ teacher.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อครูเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ต้นปีเพิ่มเติม  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 ASEAN
ć ประชาคมอาเซียน1.pptx
ดู ดาวน์โหลด
  4851 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ประชาคมอาเซียน1.pptx-1
ดู ดาวน์โหลด
  4851 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ประชาคมอาเซียน2.pptx-1
ดู ดาวน์โหลด
  3118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ประชาคมอาเซียน2.pptx
ดู ดาวน์โหลด
  3118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 การประกันคุณภาพการศึกษา
ĉ การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา.doc
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แนวคิดและหลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาสพม.29.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
  204 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แนวคิดและหลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาสพม.29.doc
ดู ดาวน์โหลด
  204 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา.doc
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ประกาศอัตลักษณ์ของโรงเรียน.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ประกาศอัตลักษณ์ของโรงเรียน.doc
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ĉ การจัดกลุ่มตามความถนัดและความสนใจ.docx
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ การจัดกลุ่มตามความถนัดและความสนใจ.docx-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ข้อมูลความรู้พื้นฐาน.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ข้อมูลความรู้พื้นฐาน.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ข้อมูลคุณลักษณะ.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ข้อมูลคุณลักษณะ.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ โครงงานบูรณาการ๘กลุ่มสาระ.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ โครงงานบูรณาการ๘กลุ่มสาระ.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน54[1].ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
จุดเน้นกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  17543 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน54[1].ppt
ดู ดาวน์โหลด
จุดเน้นกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  17543 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ โนนกุง-ใบงานจุดเน้นผู้เรียน.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ โนนกุง-ใบงานจุดเน้นผู้เรียน.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แบบคัดกรองนักเรียน12.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แบบคัดกรองนักเรียน12.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ใบงานการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ ใบงานการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น.doc
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แผนภูมิ.docx-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แผนภูมิ.docx
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล.doc
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ รร.สุนีย์แกรนด์  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć IDPlanกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา4.8.45นารีนุกูล.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
การนำเสนอ ID Plan กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา  4052 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć IDPlanกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา4.8.45นารีนุกูล.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การนำเสนอ ID Plan กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา  4052 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ id_planตัวอย่าง.doc
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียน ID Plan  140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ id_planตัวอย่าง.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียน ID Plan  140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 ทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ċ ทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  1964 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  1964 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ หนังสือราชการแต่งตั้งกรรมการและคำสั่งประเมินโรงเรียนแกนนำทักษะชีวิต.doc
ดู ดาวน์โหลด
คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการวิจัยบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิต ตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ หนังสือราชการแต่งตั้งกรรมการและคำสั่งประเมินโรงเรียนแกนนำทักษะชีวิต.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการวิจัยบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิต ตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 มาตรฐานสากล
ć 1สำคัญในเรื่องWcss(ใช้เบญ8สค54และสุนีย์).ppt
ดู ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษายุคใหม่ สู่มาตรฐานสากล  4201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:47 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć 1สำคัญในเรื่องWcss(ใช้เบญ8สค54และสุนีย์).ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษายุคใหม่ สู่มาตรฐานสากล  4201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć การเปลี่ยนแปลง.ppt
ดู ดาวน์โหลด
  6016 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć การเปลี่ยนแปลง.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
  6016 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ตัวอย่างกิจกรรมของผู้เรียน(.ppt
ดู ดาวน์โหลด
  12398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ตัวอย่างกิจกรรมของผู้เรียน(.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
  12398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ทำไมต้องเข้าสู่มาตรฐานสากล1.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
มาตรฐานสากล  264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć ทำไมต้องเข้าสู่มาตรฐานสากล1.ppt
ดู ดาวน์โหลด
มาตรฐานสากล  264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć Cas.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć Cas.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć pisa_วิเคราะห์กศ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การก้าวสู่ความสำเร็จระดับสากล.ในการพัฒนาการศึกษา  957 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć pisa_วิเคราะห์กศ.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
การก้าวสู่ความสำเร็จระดับสากล.ในการพัฒนาการศึกษา  957 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć TQA2011.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพกับแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ : TQA  11285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ć TQA2011.ppt-1
ดู ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพกับแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ : TQA  11285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ worldclasse-book.pdf
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  4997 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ worldclasse-book.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  4997 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น(ภาคอิสาน)
ĉ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน(โปงลาง).doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน(โปงลาง).doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวแคน.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวแคน.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวโปงลาง.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวโปงลาง.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวพิณ.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวพิณ.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวโหวต.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวโหวต.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554
Ċ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
แก้ไขเกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (5 กันยายน 2554)  605 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม.pdf
ดู ดาวน์โหลด
แก้ไขเกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (5 กันยายน 2554)  605 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ การงานอาชีพ.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  1480 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ การงานอาชีพ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  1480 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ การศึกษาพิเศษ.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  2643 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ การศึกษาพิเศษ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  2643 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ĉ กิจกรรมมัธยม.xls
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ĉ กิจกรรมมัธยม.xls-1
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันงานใบตอง.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดยขอ ยกเลิกหลักเกณฑ์ การแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวที่เคยประกาศไปแล้ว ให้ใช้เกณฑ์นี้แทน  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันงานใบตอง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดยขอ ยกเลิกหลักเกณฑ์ การแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวที่เคยประกาศไปแล้ว ให้ใช้เกณฑ์นี้แทน  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ĉ เขตแข่งขัน.xls-1
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแบ่งเขตแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ĉ เขตแข่งขัน.xls
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแบ่งเขตแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ คณิตศาสตร์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  961 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ คณิตศาสตร์.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  961 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  6116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  6116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ą
แจ้งเลื่อน.jpg-1
ดู ดาวน์โหลด
สพฐ. แจ้งเลื่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ   175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ą
แจ้งเลื่อน.jpg
ดู ดาวน์โหลด
สพฐ. แจ้งเลื่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ   175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ บทสวดบาลี-ไทย.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
ใช้ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    485 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ บทสวดบาลี-ไทย.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ใช้ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    485 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ บทสวดบาลี-อังกฤษ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ใช้ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ บทสวดบาลี-อังกฤษ.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
ใช้ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ พัฒนาผู้เรียน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  1743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ พัฒนาผู้เรียน.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  1743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ภาษาต่างประเทศ.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  1454 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ภาษาต่างประเทศ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  1454 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ภาษาไทย.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  931 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ภาษาไทย.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  931 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ รวมคอม.doc
ดู ดาวน์โหลด
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  6724 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ รวมคอม.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  6724 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ วิทยาศาสตร์.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  2820 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ วิทยาศาสตร์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  2820 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ศิลปะ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  3518 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ศิลปะ.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  3518 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ สุขศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ สุขศึกษา.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ OBECRobotContest2012.pdf-1
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  3944 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ OBECRobotContest2012.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554  3944 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
ċ
1.DedicationofOfferings.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  704 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
1.DedicationofOfferings.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  704 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:47 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
2.PreliminaryHomage.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
2.PreliminaryHomage.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
3.HomagetotheBuddha.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  587 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
3.HomagetotheBuddha.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  587 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
4.HomagetotheDhamma.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
4.HomagetotheDhamma.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
5.HomagetotheSangha.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
5.HomagetotheSangha.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
6.FiveSubjectsforFrequentRecollection.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
6.FiveSubjectsforFrequentRecollection.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
7.ReflectionsonUniversalwell-being.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  637 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
7.ReflectionsonUniversalwell-being.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ  637 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
ċ
๑.คำบูชาพระรัตนตรัย.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  582 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๑.คำบูชาพระรัตนตรัย.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  582 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๒.ปุพพภาคนมการ.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  545 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๒.ปุพพภาคนมการ.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  545 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๓.พุทธาภิถุติ.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  1289 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๓.พุทธาภิถุติ.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  1289 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๔.ธัมมาภิถุติ.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  541 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๔.ธัมมาภิถุติ.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  541 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๕.สังฆาภิถุติ.mp3
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  995 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๕.สังฆาภิถุติ.mp3-1
ดาวน์โหลด
เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย  995 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ĉ school1.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school1.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school2.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school2.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school3.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school3.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school4.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school4.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school5.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ school5.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ shool-cover.doc-1
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:51 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ shool-cover.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 2  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2557 16:48 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Comments